Luật môi trường

 1. Thông tư 02/2022/TT-BTC, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện
 2. THÔNG TƯ số 01/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
 3. Quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp phép môi trường
 4. Thời điểm chú đầu tư cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
 5. Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong việc thực hiện tham vấn
 6. Hình thức tham vấn trong việc thực hiện tham vấn
 7. Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về quan trắc nước thải, khí thải công nghiệp định kỳ
 8. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường
 9. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong bảo vệ môi trường
 10. Đối tượng phải quan trắc nước thải định
 11. Đối tượng phải có giấy phép môi trường
 12. Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư theo luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 có hiệu lực 01/01/2022
 13. 3 tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư
 14. Quy định pháp luật về Cách phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường thông thường
 15. Quy định pháp luật về trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 16. Phân loại nhóm dự án đầu tư theo luật bảo vệ môi trường mới nhất
 17. Giấy phép môi trường
 18. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 theo quy định mới
 19. Quy định về cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường
 20. Giấy phép môi trường có thời hạn bao lâu?
 21. Quyền và nghĩa vụ của chủ dự án, cơ sở được cấp giấy phép môi trường
 22. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường
 23. Đăng ký môi trường là gì? Đối tượng, thủ tục đăng ký môi trường theo luật mới?
 24. Đánh giá tác động môi trường là gì? Đối tượng cần phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?
 25. Những đối tượng cần phải lập giấy phép môi trường?
 26. Giấy phép môi trường là gì? Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường
 27. Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào môi trường
 28. So sánh luật bảo vệ môi trường 2014 và 2020
 29. Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 30. Giấy phép khai thác nước ngầm
 31. Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường
 32. Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
 33. Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
 34. Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
 35. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT
 36. Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo TT36/2015/TT-BTNMT