LUẬT MÔI TRƯỜNG

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Hồ sơ môi trường là hồ sơ bắt buộc với các doanh nghiệp, tổ chức được quy định theo văn bản pháp luật từ luật, nghị định và thông tư văn bản hướng dẫn. Các hồ sơ môi trường với doanh nghiệp được thực hiện cho dự án giai đoạn bắt đầu, giai đoạn hoạt động, mở rộng thay đổi quy mô công suất so với ban đầu…tất cả các yếu tố có tác động tương tác tới môi trường xã hội xung quanh vị trí hoạt động dự án. Để được thẩm định, phê duyệt là quy trình yêu cầu về hồ sơ, cách thức thực hiện chính xác, đó cũng chính là vấn đề khi doanh nghiệp bạn cần tìm tới Công ty tư vấn môi trường, đó cũng chính là sứ mệnh ra đời với mục tiêu “Song hành cùng sự phát triển doanh nghiệp”.

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo thông tư 43 là gì? Tại sao phải lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo thông tư 43? Mẫu báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43? quy định về lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ? thời hạn nộp báo cáo kết quả quan trắc môi trường? hướng dẫn lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường? Mẫu bìa báo cáo kết quả quan trắc môi trường? Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ? Chúng ta sẽ đi giải quyết các vướng mắc này qua nội dung dưới đây.

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường là hoạt động thường kỳ theo quy định về việc thực hiện của một hoạt động đã được thực hiện trước đó, việc báo cáo kết quả quan trắc môi trường đảm bảo các thông tin trên báo cáo chính xác, các số liệu đúng với thực tế hiện trạng tại thời điểm đánh giá để cơ quan quản lý, bộ phận tiếp nhận có đủ dữ liệu để đánh giá hiện trạng.

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT là gì?

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường là hoạt động thực hiện việc báo cáo định kỳ 01 lần/03 tháng hoặc 01 lần/06 tháng của chủ dự án, chủ đầu tư đến đơn vị cơ quan quản lý tiếp nhận về việc duy trì các yếu tố môi trường của doanh nghiệp với môi trường xung quanh theo hồ sơ môi trường mà dự án đã được phê duyệt, nhằm đánh giá môi trường xung quanh có bị tác động bởi các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm từ hoạt động của cơ sở hay không.

Mẫu báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Theo Thông tư 43/2015/TT-BTNMT thì việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ được sử dụng theo Biểu A1, phụ lục V theo tần suất 3 tháng/1 lần và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường tổng hợp năm theo mẫu quy định tại Biểu A2 Phụ lục V.

Quy định về báo cáo kết quả quan trắc môi trường 

Khác với các hồ sơ môi trường khác, báo cáo kết quả quan trắc môi trường sẽ được thực hiện định kỳ theo tần suất nhiều lần trong năm có thể là 01 lần/03 tháng hay 01 lần/06 tháng, các tần suất báo cáo nó có thể khác nhau theo quy định của tỉnh trực thuộc quản lý.

Cũng theo quy định tại Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 14/10/2016 Quy định về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, dịch vụ tập trung, khu kinh doanh, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thì tần suất báo cáo giám sát môi trường định kỳ (quan trắc môi trường định kỳ) được quy định tại phụ lục 10 như sau:

  • Tần suất quan trắc 01 lần/03 tháng với các Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.
  • Tần suất quan trắc 01 lần/06 tháng đối với các Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
  • Tần suất quan trắc 01 lần/01 năm với các Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.