LUẬT MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là gì?

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường để làm gì?

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

Đối tượng cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Theo quy định tại Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì các đối tượng sau đây phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:

+ Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

+ Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

+ Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 2 Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 đã quy định: Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

Hồ sơ cần để thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Giấy đăng kí kinh doanh/ giấy phép đầu tư;
  • Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kĩ thuật/ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu là chủ sở hữu), hợp đồng thuê đất (nếu đi thuê), hợp đồng thuê xưởng (nếu thuê);
  • Sơ đồ vị trí dự án;
  • Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải;
  • Bản vẽ cấp nước, cấp điện, giao thông;
  • Bản vẽ sơ đồ các hệ thống chữa cháy, xử lý khí thải, nước thải (nếu có);

(Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại)

Quy trình lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường