LUẬT MÔI TRƯỜNG

Đăng ký môi trường là gì? Đối tượng, thủ tục đăng ký môi trường theo luật mới

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022

Đăng ký môi trường là gì?

Đăng ký môi trường là việc chủ dư án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

Đối tượng phải đăng ký môi trường

Theo điều 49, luật số:72/2020/QH14 Luật bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 quy định về những đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

 1. Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;
 2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường

 1. Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;
 2. Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương;
 3. Đối tượng khác.

Nội dung đăng ký môi trường

 1. Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;
 2. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dich vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);
 3. Loại có khối lượng chất thải phát sinh;
 4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;
 5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Thời điểm đăng ký môi trường

 1. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;
 2. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
 3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.