LUẬT MÔI TRƯỜNG

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải CTNH là gì?

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

+ Khối lượng từ 120 kg/năm trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt theo QCVN 07:2009/BTNMT hoặc chất POP theo công ước Stockhom)

+ Khối lượng từ 600 kg trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại khác

+Thời gian hoạt động của cơ sở từ 1 năm trở lên.

Một số trường hợp mà chủ nguồn chất thải nguy hại phải đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại điều 15 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:

+ Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/BTNMT

+01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

+Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này.

  1. Hồ sơ đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này được thay thế bằng báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này.

Quy trình thực hiện việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Xử phạt vi phạm

Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đăng ký Sổ nguồn thải CTNH mà không tiến hành đăng ký hoặc khai báo phát sinh CTNH với cơ quan chức năng sẽ bị xử phạt hành chính:

+Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với nếukhông đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

+Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếukhông thực hiện kê khai chứng từ chất thải nguy hại theo quy định

+Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu không lưu trữ chứng từ, báo cáo quản lý CTNH, hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến hoạt động quản lý chất thải nguy hại theo quy định;

+Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ, kê khai không đúng, không đầy đủ chất thải nguy hại