LUẬT MÔI TRƯỜNG

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

   Những đối tượng được tham vấn trong đánh giá tác động môi trường:

   Theo khoản 1 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hiệu lực thi hành từ 01/01/2022, đối tượng được tham vấn bao gồm:

  • Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư;
  • Cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư.

 Trách nhiệm thực hiện tham vấn trong đánh giá tác động môi trường:

Theo khoản 2 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, trách nhiệm thực hiện tham vấn được quy định như sau:

  • Chủ dự án đầu tư phải thực hiện tham vấn đối tượng được tham vấn, được khuyến khích tham vấn ý kiến chuyên gia trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
  • Cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư có trách nhiệm trả lời chủ dự án đầu tư bằng văn bản về nội dung được tham vấn trong thời hạn quy định; trường hợp hết thời hạn quy định mà không có văn bản trả lời thì được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.