LUẬT MÔI TRƯỜNG

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

1. Tại sao phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất?

– Đáp ứng theo đúng quy định pháp luật

– Nắm bắt thực trạng hóa chất tại tổ chức, doanh nghiệp để có biện pháp phòng ngừa kịp thời với những biến cố rủi ro có thể xảy ra với lượng hóa chất, có nguy cơ ảnh hưởng tới con người, môi trường.

– Tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hóa chất sẽ nắm được khối lượng hóa chất của mình quản lý và đang sử dụng từ đó có phương án sử dụng tối ưu lượng hóa chất đó, cũng như xây dựng các biện pháp phòng ngừa các sự cố gây mất an toàn từ hóa chất.

2. Đối tượng phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất?

– Các tổ chức, cá nhân có sản xuất, hay có kinh doanh cất giữ và sử dụng các hóa chất nằm trong danh mục hóa chất phải khai báo trong lĩnh vực công nghiệp theo Phụ lục I, Nghị định 113/2017/NĐ-CP ban hành 9/10/2017.

– Các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh cất giữ các hóa chất nằm trong danh mục cấm và hạn chế theo phụ lục II và Phụ lục III Nghị định 113/2017/NĐ-CP ban hành ngày 9/10/2017.

3. Văn bản pháp luật liên quan

– Luật Hóa chất Số: 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

– Chính phủ ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Nghị định có hiệu lực ngày 25/11/2017 thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP.

– Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Bãi bỏ Điều 8 của Nghị định này.

– Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/08/2013 của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

– Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động hoá chất.

4. Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cần những hồ sơ gì?

– Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với DN Việt Nam) và giấy phép đầu tư (với DN nước ngoài)

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy phép kinh doanh chi nhánh (nếu có)

– Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu xây dựng và Giấy phép xây dựng (nếu có).

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hay Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC tại doanh nghiệp

– Biện pháp chữa cháy và biện pháp cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ.

– Biên bản kiểm tra điện trở cột thu lôi chống sét đánh thẳng (gần nhất).

– Giấy phép đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm của xe chở hàng do PCCC cấp hoặc hợp đồng thuê xe.

– Quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay Đề án BVMT hay Kế hoạch BVMT hay Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường.

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

– Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại.

– Sơ đồ vị trí, Sơ đồ mặt bằng tổng thể.

– Sơ đồ mặt bằng.

– Sơ đồ thoát hiểm.

– Nội quy lưu trữ hàng hóa, xuất nhập hàng hoá .

– Phiếu an toàn hóa chất.

– Danh sách các nhân viên tham gia tổ phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất,  lớp tập huấn an toàn hoá chất.

5. Hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP về biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất?

Nghị định 113/2017/NĐ-CP ban hành ngày 9/10/2017 và có hiệu lực thi hành 25/11/2017, quy định một số điều khoản bãi bỏ của nghị định cũ và nghị định được thay thế, Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP hết hiệu lực và Bãi bỏ Điều 8 của Nghị định 77/2016/NĐ-CP, tuy nhiên trong nghị định có hướng dẫn về điều khoản chuyển tiếp với các tổ chức, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước khi nghị định có hiệu lực như sau:

– Các cá nhân, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế trước được sử dụng đến khi hết hạn.

– Các dự án được quy định ở khoản 2 Điều 20 của NĐ 113/2017/NĐ-CP đã đi vào hoạt động trước khi ban hành Nghị định mà chưa có Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phê duyệt, phải tiến hành xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan quản lý tiếp nhận thẩm định, phê duyệt trong vòng 02 năm.

– Các dự án được quy định tại khoản 1 Điều 21 của NĐ 113/2017/NĐ-CP đã đi vào hoạt động trước khi ban hành Nghị định mà chưa có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, chủ doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng và ra Quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong vòng 01 năm.