LUẬT MÔI TRƯỜNG

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 theo quy định mới

Ngày 01/01/2022, Luật bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực. Ngày 10/01/2022 Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lần lượt ban hành Nghị Định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

– Căn cứ theo Điều 66, Mục 3, Chương V của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, quy định thực hiện và thời gian nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 như sau:

Thời gian nộp báo cáo đối với chủ Dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) về các cơ quan trước ngày 05/01 của năm tiếp theo.

– Nơi nộp báo cáo:

+ Cơ quan cấp Giấy phép môi trường (Đối với đối tượng có giấy phép môi trường) hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường (đối với đối tượng phải đăng ký môi trường);

+ Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp).