LUẬT MÔI TRƯỜNG

Đối tượng phải có giấy phép môi trường

Theo Điều 39 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 quy định Đối tượng phải có giấy phép môi trường, cụ thể:

1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức (Khoản 01 Điều 39).

2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật bảo vệ môi trường.

3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật bảo vệ môi trường thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.
Đối với các dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường tại khoản 5 điều 28 luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại phụ lục III và phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ – CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 có phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình vận hành có tổng khối lượng từ 1.200 kg/năm trở lên hoặc từ 100 kg/tháng trở lên thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.