LUẬT MÔI TRƯỜNG

Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường là gì?

Theo khoản 2, điều 27, Luật bảo vệ môi trường 2014, trước khi đưa dự án vào vận hành, chủ dự án đầu tư cần báo cáokết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường là xác nhận một dự án đã hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hay chưa, hay là công tác nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

Đối tượng cần lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

Hồ sơ lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án bao gồm:

+ Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

+ Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường của dự án đã được phê duyệt;

+ Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Quy trình nộp hồ sơ báo cáo kết quả hoàn thành công tác bảo vệ môi trường

 

Nội dung báo cáo

Nội dung của báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được đầu tư xây dựng bao gồm:

– Công trình thu gom, xử lý nước thải;

– Công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn;

– Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại;

– Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác