LUẬT MÔI TRƯỜNG

Đối tượng phải quan trắc nước thải định

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022), Đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ cụ thể như sau:

– Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường;

– Dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường tại Khoản 1 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ – CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường: Mức lưu lượng xả nước thải được tính theo tổng công suất thiết kế của tất cả các công trình, thiết bị xả nước thải ra môi trường ghi trong giấy phép môi trường và được quy định như sau:

+ Mức lưu lượng xả nước thải trung bình của dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ); mức lưu lượng xả nước thải lớn từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên;

+ Mức lưu lượng xả nước thải lớn của dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000 m3/ngày (24 giờ); mức lưu lượng xả nước thải rất lớn từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên.

– Trường hợp dự án, cơ sở quan trắc nước thải tự động, liên tục quy định quan trắc nước thải định kỳ tại Khoản 4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ – CP

+ Dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có mức lưu lượng xả nước thải ra môi trường từ 500m3/ngày trở lên đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; sau thời gian này, chỉ được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.

+ Dự án, cơ sở có mức lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường từ 500 đến dưới 1000m3/ngày đã lắp đặt và tiếp tục duy trì hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ.