LUẬT MÔI TRƯỜNG

Quyền và nghĩa vụ của chủ dự án, cơ sở được cấp giấy phép môi trường

Căn cứ điều 47, luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định:

1. Chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có quyền sau đây:

a) Được thực hiện các nội dung cấp phép môi trường quy định trong giấy phép môi trường;

b) Đề nghị cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường;

c) Quyền khác theo quy định của pháp luật

2. Chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường. Trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp, phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép xem xét, giải quyết;

b) Nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường;

c) Thực hiện đúng quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường;

đ) Công khai giấy phép môi trường, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra;

g) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hy vọng, những quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ dự án đầu tư trong Luật BVMT năm 2020 sẽ tạo thuận lợi, dễ dàng cho hoạt động đầu tư kinh doanh, đồng thời góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT, tạo nên một sự đổi thay tích cực vì một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.