LUẬT MÔI TRƯỜNG

So sánh luật bảo vệ môi trường 2014 và 2020

Ngày 17/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều (giảm 04 (bốn) chương, tăng 1(một) Điều so với luật Bảo vệ môi trường năm 2014) Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; riêng tại Khoản 3 Điều 29 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Vậy Luật BVMT 2014 và Luật BVMT 2020 khác nhau như thế nào. Mời các bạn hãy cùng tìm hiều ngay trong bài viết hôm nay.

 

  1. Một số thay đổi về khái niệm và thuật ngữ
  2. Giải thích từ ngữ:

Luật BVMT 2020 bổ sung thêm một số thuật ngữ quan trọng như cộng đồng dân cư và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

  1. Nguyên tắc BVMT

Luật BVMT 2014 quy định BVMT là trách nhiệm và nghịa vụ…..

Luật BVMT 2020 bổ sung BVMT không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời bổ xung thêm nguyên tắc BVMT là điều kiện, nền tảng, vấn đề trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh kế – xã hội bền vững.

  1. Nhiệm vụ BVMT nước

Luật BVMT 2014

Luật BVMT 2020

Quy định về BVMT nước gốm BVMT nước sông, ao hồ, thủy lợi, thủy điện, môi trường nước dưới đất.

Chia thành 3 nhóm gồm BVMT nước mặt, BVMT nước dưới đất và BVMT nước biển